เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556

เปรียบเทียบการเดินบนพื้นราบระหว่างคนปกติ และผู้พิการที่ใส่ขาเทียมชนิดข้อเข่า KKU 2

Comparative Gait Analysis on Level-Surfaced Path of Normal Subjects and Amputees Using KKU 2 Knee Joint Prosthesis