เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2544

เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดในเด็กอ้วนเกินเกณฑ์ กับเด็กปกติ

ศิดิภา โชติชัยสถิตย์, วิศาล คันธารัตนกุล, นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, ฉัฐยา จิตประไพ, กนกกาญจน์ กอบกิจสุมงคล, เพิ่มสุข เอื้ออารี

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :