เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2547

เภสัชวิทยาของยาฉีดโบทูลินุม

Review article Pharmacology of Botulinum Toxin