เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550

โครงการทะเบียนโรคการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย

Thai Stroke Rehabilitation Registry (TSRR)