เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษาษายน 2536

Electorphysiology Studies in the Spinocerebellar Degeneration Patients

พญ.พรรณวดี เงารัศมี, ศ.นพ.เสก อักษรานุเคราะห์, ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา, นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :