เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

Efficacy of Focused Shockwave Therapy for Treating Chronic Non-calcific and Calcific Rotator Cuff Tendinopathy