เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2549

Visual Evoked Potential ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

Visual Evoked Potential Study in Ischemic Stroke Patients