เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2535

การศึกษาคนงานที่มีระดับสารตะกั่วในเลือดสูงด้วยเครื่องตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า

พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2535

การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาชักนำกระแสประสาทรับความรู้สึกมีเดียนและอัลน่าที่นิ้วนาง

นพ.เอกสิทธิ์ ภู่ภิญโญ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2534

Phenol Block in Spasticity

ร.อ.อารมย์ ขุนภาษี, นพ.สุธน อิ่มประสิทธิชัย, ร.อ.ภัทราวุธ อินทรกำแหง, นพ.สุทัศน์ ภัทรวรธรรม, พ.ท.ไกรวัชร ธีรเนตร, พญ.อรฉัตร โตษยานนท์, พ.อ.(หญิง)เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :