เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2544

อาการแสดงผลการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยในภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ

สุขใจ เตชะพิทักษ์ธรรม, กฤษณา พิรเวช

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2544

การศึกษาเปรียบเทียบวินิจฉัย Carpal Tunnel Syndrome ในระยะเริ่มแรกโดยวิธีการตรวจทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ

บัณฑิตา แสงวณิช, กฤษณา พิรเวช

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2544

ความชุกของภาวะการนำกระแสประสาทรับความรู้สึกของเส้นประสาทมีเดียนผิดปกติที่อุโมงค์ข้อมือในบุคลากรที่ประกอบอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมหลัก

นภิส สุวรรณวงศ์, ไกรวัชร ธีรเนตร, บุษกริน ฤกจะเมธ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2544

คุณภาพชีวิตภายหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (CABG)

ธนกรณ์ งามเชวง, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2544

การติดตามภาวะแทรกซ้อนและการลดเกร็งระยะยาวจาก Phenol Inramuscular Neurolysis ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กัลยา ตัณชวนิชย์, อารมย์ ขุนภาษี, เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2543

การตอบสนองของอวัยวะเพศชายต่อไนโตรกลีเชอรีนชนิดแผ่นแปะ

ปริญญา รัตนลาโภ, ภัทราวุธ อินทรกำแหง, ไกรวัชร ธีรเนตร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2543

การศึกษาประสิทธิภาพของ HMP – 33 (Ginger extract) เปรียบเทียบกับ Diclofenac ในการรักษาความเจ็บปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม

จริยา บุญหงษ์, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2543

ภาวะสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์

นวพร ชัชวาลพาณิชย์, กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2543

ความสามารถในการกลับไปทำงานและการมีเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยหัวใจหลังผ่าตัด

ปราณิศา เสาวคนธ์, วิศาล คันธารัตนกุล, ฉัฐยา จิตประไพ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :