เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2546

การตอบสนองของระบบหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองระหว่างการฝึกกายภาพบำบัด

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2546

การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและผลของการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์

ฤทัย ศักดิ์ศิรินุกูล, กฤษณา พิรเวช

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2546

การศึกษาเปรียบเทียบการลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อน่องในผู้ป่วยสมองพิการระหว่างฟีนอลและเอธานอล

เศรษฐพงศ์ ถิ่นชีลอง, อารมย์ ขุนภาษี, วิภู กำเหนิดดี, สมเกียรติ เหมตะศิลป, ไกรวัชร ธีรเนตร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ : Cerebral palsy, ethanol, motor point block, phenol, spasticity,

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2546

สาเหตุของ Initial Positivity เมื่อตรวจการชักนำกระแสประสาท Deep Ulnar Motor

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2545

ปัญหาของแขนและมือที่พบบ่อยในผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

Common Problems of Upper Extremity in Stroke Patients

ปิยะภัทร พัชราวิวัฒพงษ์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :