เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2547

แบบประเมินความเจ็บปวด Shot-form McGill Pain Questionnaire ฉบับภาษาไทย

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2547

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทยระหว่างปี พ.ศ.2539-2543

สาลินี พลังแสงวิไล, อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2547

ผลของการออกกำลังกายต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์

Effect of Exercise on VO max and Quality of Life in AIDS Patients

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2547

ความถูกต้องของวิธีการสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราว ด้วยวิธีสะอาดในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ