เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2550

ผลของการรำมวยไทชิ (Tai Chi Chun) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวในกลุ่มผู้สูงอายุไทย

Effect of Tai Chi Chun Exercise on Balance in Thai Elderly People

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2550

การเปรียบเทียบแรงบิดสูงสุดที่ดีที่สุดเฉลี่ยของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าและกล้ามเนื้องอเข่าเมื่อทดสอบด้วย เครื่องวัดกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซเคนาติค

A comparison between best peak torque and average peak torque of knee extensor and flexor muscles measured by isokinetic dynamometer

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2550

การใช้เครื่องวัดความดันโลหิตในการวัดแรงกำมือเปรียบเทียบกับเครื่องวัดแรงกำมือแบบมาตรฐานในกลุ่มประชากรปกติและผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

A comparison between best peak torque and average peak torque of knee extensor and flexor muscles measured by isokinetic dynamometer