เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

ภาวะกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารส่วนบนผิดปกติ

Upper Esophageal Sphincter Dysfunction

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพงานบริการเวชกรรมฟื้นฟูระหว่างสถาบัน

A Multicenter Study of Efficiency for Rehabilitation Service: A Comparison between Institutes

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

กลยุทธ์การรับมือกับปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้พิการไทยบาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรัง

Coping Strategies of Thais with Chronic Spinal Cord Injury and Related Factors

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

ผลการใช้ผ้าเทปเพื่อการบำบัดในการลดอาการปวดไหล่ข้างที่อ่อนแรงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Effects of Therapeutic Elastic Taping in Reducing Pain in Hemiplegic Shoulder: a Preliminary Study

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

ภาวะปวดเหตุประสาทในคนพิการจากสถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดปัตตานี

Neuropathic Pain in Persons with Physical Disabilities from the Unrest Situation in Pattani Province

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

การเข้าถึงบริการเวชกรรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันแบบผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์

Accessibility to Medical Rehabilitation Service for Acute stroke at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital: Related Factors and Outcomes