เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2541

การศึกษาค่าปกติของ somatosensory Evoked Potentials ของเส้นประสาท Posterior Tibial ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์, กฤษณา พิรเวช

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2541

การลดเกร็งของกล้ามเนื้อชนิด Spasticity โดยวิธี Phenol Intramuscular Neurolysis ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อารมย์ ขุนภาษี, เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2541

เลเซอร์กำลังต่ำในการรักษาผู้ป่วยเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับบริเวณข้อมือ

ปานจิต มากประยูร, วารี จิรอดิศัย, วิศาล คันธารัตนกุล, อัญชุลี ทัศนะชัยบรรจง

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2541

การศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความรู้สึกเหนื่อยโดยใช้ Borg’s Scale ที่แปลเป็นภาษาไทยกับอัตราการเต้นของหัวใจและความแรงของการออกกำลังกาย

ภาริส วงศ์แพทย์, ฉัฐยา จิตประไพ, วิศาล คันธารัตนกุล, วารี จิรอดิศัย

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2541

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บขณะอยู่โรงพยาบาล

กิ่งแก้ว ปาจรีย์, สุภาภรณ์ อัชวังกูล

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2540

การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

ปิยะภัทร ตันติแพทยางกูล, วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2540

ผลของการออกกำลังกายโดยวิธีก้าวม้า (Bench Stepping) ที่มีผลต่อชีพจรของผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำถึงปานกลาง

จักรกริช กล้าผจญ, อภิชนา โฆวินทะ, สุรชัย ตั้งสกุลวัฒนา, เพียงเพ็ญ วิบูลยเสข

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :