เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2542

ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Spasiticity) ตอน สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อปกติและพยาธิสรีรวิทยาของภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง

อารีรัตน์ อนันต์นนท์ศักดิ์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2542

การรักษาแผลกดทับของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลังด้วยน้ำตาลทรายขาว : รายงานผู้ป่วย

นิภา วิชระรัตน์, อภิชนา โฆวินทะ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2542

การศึกษาค่าปกติของเส้นประสาทสั่งการ medial และ lateral plantar ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชลีรีตน์ เรขตานันต์, อารีรัตน์ อนันต์นนท์ศักดิ์, เยี่ยมมโนภพ บุนนาค

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2542

การศึกษาค่า Somotosensory Evoked Potentials (SEPs) ของเส้นประสาท Median ที่โรงพยาบาลศิริราช

ปราณี ลักขณาภิชนชัช, กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2542

การเปรียบเทียบระยะเวลาการตัดขาจนได้ใส่ขาเทียมของผู้ป่วย ที่มารับบริการการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

มนูญ บัญชรเทวกุล, ภาริส วงศ์แพทย์, ฉัฐยา จิตประไพ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2542

การศึกษาค่า H-reflex ในผู้ป่วยโรคปวดหลังที่มีอาการ Sciatica

พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล, มลรัชฐา พิทักษ์เจริญ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2541

ผลการฟื้นฟูหัวใจระยะที่ 1 และติดตามการปฏิบัติตนของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ภัทราวุธ อินทรกำแหง, นภดล เพ็ญกิตติ, อรชุน พิบูลนครินทร์, เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2541

การศึกษาการใช้เครื่องมือ Continuous Passive Motion ในผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าโรงพยาบาลรามาธิบดี

มนูญ บัญชรเทวกุล, วีรพงศ์ พู่วงศาโรจน์, ฉัฐยา จิตประไพ, ปิยวิทย์ สรไชยเมธา

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :