เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2543

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม

วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, อารุณ ลือชารัศมี, แว่นใจ นาคะสุวรรณ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2543

ภาวะปวดคอ ปวดไหล่ และปวดบริเวณแขนถึงปลายมือจากการทำงานในบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ลาวัลย์ เวชกิจวาณิชย์, อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2543

ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยอัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมองในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภาการชาดไทย

คมวุฒิ คนฉลาด, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2543

สมรรถภาพสมองของผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

อลิสรา เตชะไพฑุรย์, วิษณุ กัมทรทิพย์, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2542

ปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุ 2542 “ตอบแทนพระคุณ” เกื้อกูลผู้สูงอายุ ด้วยใจเอื้ออาทร

พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2542

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ผลิตเองเพื่อใช้ในการทำ Phenol Intramuscular Neurolysis

อารมย์ ขุนภาษี, เฟื่องฟ้า คุณาดร, ศรุต บุศยอังกูร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2542

การศึกษาระบาดวิทยาของผู้ป่วยเด็กสมองพิการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่างปี พ.ศ.2529-2539

รัตนา รัตนาธาร, อารีรัตน์ อนันต์นนศักดิ์, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2542

การวินิจฉัยการกดของเส้นประสาทมีเดียนระดับข้อมือ ความไวการการตรวจการชักนำไฟฟ้าของเส้นประสาทมีเดียนที่ระดับข้อมือเปรียบเทียบกับการตรวจการชักนำไฟฟ้าหลังข้อมือ

นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, ฉัฐยา จิตประไพ, มลรัชฐา พิทักษ์เจริญ, ภาริส วงศ์แพทย์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :