เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม–สิงหาคม 2534