เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2536