เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2537