เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2537