เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2538