เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2538