เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2539