เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พฤษาคม-สิงหาคม 2539