เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2540