เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2541

สารบัญ

Full Text

สมรรถภาพทางกาย (ตอนที่ 1)

ไกรวัชร ธีรเนตร

Full Text

การศึกษาค่าปกติของ somatosensory Evoked Potentials ของเส้นประสาท Posterior Tibial ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์, กฤษณา พิรเวช

Full Text

การลดเกร็งของกล้ามเนื้อชนิด Spasticity โดยวิธี Phenol Intramuscular Neurolysis ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อารมย์ ขุนภาษี, เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text

เลเซอร์กำลังต่ำในการรักษาผู้ป่วยเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับบริเวณข้อมือ

ปานจิต มากประยูร, วารี จิรอดิศัย, วิศาล คันธารัตนกุล, อัญชุลี ทัศนะชัยบรรจง

Full Text

การศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความรู้สึกเหนื่อยโดยใช้ Borg’s Scale ที่แปลเป็นภาษาไทยกับอัตราการเต้นของหัวใจและความแรงของการออกกำลังกาย

ภาริส วงศ์แพทย์, ฉัฐยา จิตประไพ, วิศาล คันธารัตนกุล, วารี จิรอดิศัย

Full Text

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บขณะอยู่โรงพยาบาล

กิ่งแก้ว ปาจรีย์, สุภาภรณ์ อัชวังกูล

Full Text