Register Form Basic Science

ใบสมัครสอบ Basic Science เพื่อวุฒิบัตรฯสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ:  กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการรับสมัครสอบ  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  15 มีนาคม 2562

สำนักงาน : อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 10   เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310  โทร. 02 – 716 – 6808 โทรสาร 02 – 716 – 6809  E-mail : [email protected]