การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ วาระปี 2564-2565

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย วาระปี 2564-2565

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

วาระปี 2562 – 2563 จะครบวาระลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารฯ ได้ดำเนินการตาม ระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ

ฉบับปี 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 13 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งเพื่อการนี้ คณะอนุกรรมการ การเลือกตั้งได้จัดส่งจดหมายแจ้งให้สมาชิก

สมัครเป็นคณะกรรมการบริหาร วาระปี 2564-2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้การรับสมัคร ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ทางคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุกท่านแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน

จึงขอให้สมาชิกออกเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ตำแหน่งคือ

  1. ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ และประธานราชวิทยาลัยฯ
  2. เลขาธิการสมาคมฯ
  3. เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ
  4. เหรัญญิกสมาคมฯ และราชวิทยาลัยฯ

พร้อมกันนี้ทางสมาคมฯ และราชวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สมัคร และบัตรออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหาร

กรุณาส่งกลับมายังสมาคมฯ และราชวิทยาลัยฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 10 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จากนั้นคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง

จะดำเนินการนับคะแนนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานสมาคมฯ และราชวิทยาลัยฯ

ซึ่งสมาชิกสมาคมฯ และราชวิทยาลัยฯ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในวัน และเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ จะแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี

**** เอกสารตัวจริงได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านทางไปรษณีย์ หากสมาชิกท่านไหนไม่ได้รับ สามารถแจ้งมาที่ราชวิทยาลัยฯได้นะคะ