ชมรมต่างๆ

ระเบียบข้อบังคับการตั้งชมรม

  1. ผู้สมัครสมาชิกของชมรมจะได้สมาชิกภาพ เป็น สมาชิก/สมาชิกสมทบ ของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
  2. สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย สามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  3. มีโครงสร้างของกรรมการบริหารชมรมที่ชัดเจนอย่างน้อย ได้แก่ ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก และมีสมาชิกชมรมอย่างน้อย 20 คน
  4. มีการประชุมกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  5. ชมรมมีการจัดกิจกรรมวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำเสนอโครงการต่อสมาคมฯ ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
  6. การบริหารการเงินให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย โดยสมาคมฯ ให้การสนับสนุน การบริหารจัดการในด้านธุรการและการเงิน

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสารการก่อตั้งชมรม