แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการฟื้นฟูในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

ทางกรมการแพทย์  โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ขอส่งแนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการฟื้นฟูในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
มาเพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการฟื้นฟู