ประกาศเรื่อง เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเกณฑ์การตัดสิน ปีการฝึกอบรม 2562

ประกาศเรื่อง เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเกณฑ์การตัดสิน ปีการฝึกอบรม 2562

 

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวุฒิบัตร