ประกาศราชวิทยาลัยฯ เรื่อง การดำเนินการของราชวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID 19